Regulamin Toruńskiego Klubu Karate-Do „RONIN”

 1. Warunkiem uczestnictwa w treningach karate jest członkostwo w klubie „RONIN”
 2. Warunkiem przystąpienia do klubu jest:

  1. wypełnienie deklaracji członkowskiej
  2. podpisanie niniejszego regulaminu

  3. dokonanie opłaty wpisowej zgodnie z tabelą opłat

Z chwilą wypełnienia powyższych warunków, kandydat staje się pełnoprawnym członkiem klubu RONIN i otrzymuje od klubu:

 • emblemat klubowy
 • koszulkę z logo klubu
 • uzyskuje ubezpieczenie NW w kwocie do 2000,00 zł. (w terminie 14 dni od dnia wpłaty)
 1. Prawa członka klubu:
  1. członkowie klubu mają prawo do uczestnictwa w treningach organizowanych przez klub. Miejsca odbywania treningów:

   • ZS nr 6, ul. Dziewulskiego 41C, Toruń

   • ZS w Brzozówce, gmina Obrowo

Treningi odbywają się w systemie całorocznym z wyjątkiem przerwy wakacyjnej w okresie letnim (od września do czerwca).

 1. Udziału w zawodach sportowych.

 2. Udziału w pokazach.

 3. Udziału w egzaminach na stopnie karate.

 4. Udziału w obozach sportowych.

 5. Rodzic lub opiekun dziecka biorącego udział w zajęciach, po dokonaniu dodatkowej opłaty wpisowej, ma prawo do odbywania treningów w klubie RONIN za darmo (bez konieczności pokrywania składek miesięcznych za swoją osobę).

 1. Obowiązki członka klubu:

 1. Terminowe dokonywanie miesięcznych opłat składkowych. Składki winny być płacone do 5 dnia każdego miesiąca.

 2. Nieobecność na treningach nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki miesięcznej.

 3. Uczestnicy zajęć winni dostarczyć do wglądu aktualne badania lekarskie z przychodni sportowej.

 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w treningach.

 1. Członkowie wyrażają zgodę na:

  1. bezterminową publikację zdjęć z wizerunkami członków klubu na stronach internetowych klubu

  2. bezterminowe i bezpłatne wykorzystanie przekazanych zdjęć w celu promocji
   klubu poprzez strony internetowe klubu (wieczysta bezpłatna licencja na użytkowanie)

 

Tabela opłat:

Tytuł opłatyWysokość opłaty
Opłata wpisowa65,00 zł
Składka miesięczna70,00 zł